Register your Domain

.AL registrar

Find the perfect .AL Domain


Free Whois ID Protection

Registering a domain, you risk exposing your name, address, email and phone number to spammers, marketing firms and online fraudsters. With this service in place, your confidential information is no longer available for public consumption.

Free DNS Management

We now provide an advanced DNS option for your domain free of cost. Includes URL forwarding, Email forwarding DNS records management as well.

Nameserver Change

You can easily change the domain nameservers from our panel. You can use our nameservers for free or another hosting nameservers.


About .AL

RREGULLORJA E ADMINISTRIMIT TE EMRAVE TE DOMAIN-EVE NEN.AL

Përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) në mënyrë që emri i domainit që kërkoni, të mos jetë markë/patentë/dizenjo industriale e regjistruar nga kjo drejtori. Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar.

Kush Janë Emrat E Rezervuar Nën Zonën .AL?

Emrat e markave, patentave dhe dizenjove industriale të miratuara nga institucioni përkatës, të cilat përkojnë saktësisht me emër domaini nën “.al”, përbëjnë emra të rezervuar për poseduesit e markës/patentës/dizenjos industriale të regjistruar. Përjashtohen rastet kur kërkuesi i një emri domaini nën “.al”, pasi është konsultuar me linkun e faqes web zyrtare me DPPI - seksioni i databazës online të markave/patentave/dizenjove industriale të regjistruara, së bashku me të dhënat e kërkuara të regjistrimit, deklaron me shkrim që ai pranon të lirojë/heqë dorë për atë domain brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, duke humbur çdo të drejtë për ankim apo çdo kërkesë për kompensim, nëse emri i të njëjtit domain është kërkuar apo do të kërkohet të posedohet nga poseduesi i ligjshëm i markës/patentës/dizenjos industriale. Për sa më sipër përpara kërkimit dhe regjistrimit të një domain “.al” duhet të bëni kërkim në faqen web të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Intelektuale (DPPI) http://www.dppm.gov.al/.

Lista e plote e emrate te rezervuar

Emrat E Ndaluar Nën Zonën .AL

Rregjsitri i .al ka caktuar si te ndaluar fjalët/grup fjalësh që konsiderohen sensitive për përdorim publik në emrat e domaineve .al. Te tilla kategori jane pershembull:

 • blasfemi (kur përdoren për fyerje të ketij karakteri)
 • homoseksual
 • identitet seksual (karakter fyerje)
 • fyerje familjare
 • organet e riprodhimit njerëzor (karakter fyerje)
 • sharje
 • fyerje me emra kafshësh
 • prostitucion (kur përdoret për fyerje të këtij karakteri)
 • sëmundje ngjitëse (kur përdoren për qëllim fyerje)
 • fyerje raciale
 • fyerje etnike
 • fyerje për shkak të sëmundjeve mendore
 • fyerje me bazë fetare
 • fyerje politike me terma të papranueshëm, si psh. çifute, naziste, fashiste, etj.
 • fyerje personale
 • fyerje të inteligjencës
 • fyerje të kategorive të ndryshme grup fjalësh
 • Fjalet e ndaluara nuk jane te kufizuara dhe Rregjistri mund të shtoje fjale te reja ne cdo cast. Klikoni ketu per listen e plote